กฎหมายพัสดุ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : บัณฑิตอักษร, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1