การสอนธรรมศึกษาในโรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา ตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี = An Dhamma Studies Teaching at Sai Yok Maneekanwitthaya School, Lum Sum Sub-District, Sai Yok District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูกาญจนกิจธำรง ฐิติโก (บัวสุวรรณ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559