บทบาทด้านสาธารณสงเคราะห์ของพระสังฆาธิการในอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี = The Chief Monks' Public Affair Role at Sai Yok District, Kanchanaburi Province /

ผู้แต่ง
พระครูกาญจนปัญญาภรณ์ ปญฺญาสีโล (ปาเดช)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559