การส่งเสริมศักยภาพการสอนธรรม และการนำปฏิบัติธรรมของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (ศาลายา) = Potenial Enhancement in Dhamma Teaching and Dhamma Training of Teacher-Monks in Schools Under Mahamakut Buddhist University (Salaya) /

ผู้แต่ง
พระเมธาวินัยรส (สุเทพ ปสิวิโก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561