ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการบริหารงานตามหลักอภิปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Staff' Opinion Towards Job Administration According to Aparihaniya Dhamma Principles of Sub-District Administrative Organization in Pakphanang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระปลัดอร่าม อาภาธโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560