การนำหลักฆราวาสธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนในอำเภอร่อนพิบูรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช = Application of Garavasadhamma in Way of Life of People in Ronpibun District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
พระฉลอง จนฺทสาโร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559