ยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย /

ผู้แต่ง
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์พิเศษ