กระบวนพยุหยาตราสถลมารค พุทธศักราช 2506 /

Corporate Author
สำนักงานโครงการบูรณปฏิสังขรณ์วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1