การให้บริการตามหลักสาราณียธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Service Providing According to Saraniyakhamma of Personel Huasai Sub-District Administrative Organization, Huasai District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
จรูญ สุธาประดิษฐ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559