ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ = Residents' Opinions on Carrying out Work Following Tambon Huai Phung Municipality's Development Strategies in Huai Phung District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ชนิษฐา ไชยวงษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559