กวีวัจน์วรรณนา วรรคทองในวรรณคดีไทยพร้อมประวัติและคำอธิบาย /

Corporate Author
ราชบัณฑิตยสถาน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1