ศึกษาวิเคราะห์การบริหารองค์กร เชิงพุทธของพระสังฆาธิการในจังหวัดนครศรีธรรมราช = An Analytical Study on Administration in Buddhist Approaches of Ecclesiastic in Nakhon Si Thammarat /

ผู้แต่ง
กฤษฎาพร วิเศษ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560