ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงวิสัยทัศน์ของผู้บริหารกับความมีประสิทธิผลของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย = The Relationship Between Visionary Leadership of Administrators and Effectiveness of Management of Mahamakut Buddhist University /

ผู้แต่ง
สุพรรณี บุญหนัก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560