การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 1 = The Application of School Administrators' Good Governance-Based Administration in Schools Under Yasothon Elementary Education Service Area Office Office 1 /

ผู้แต่ง
พระไพบูลย์ สมจิตฺโต (แคนวัง)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560