ความพึงพอใจของผู้ปกครองนักเรียนต่อการบริหารทั่วไป โรงเรียนเขื่องใน (เจริญราษฎร์) ตำบลเขื่อนใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี = Student Guardians' Satisfaction with Khuang Nai School (Charoenrash)'s General Administration in Tambon Khuang Nai, Khuang Nai District, Ubon Ratchathani Province /

ผู้แต่ง
นิพาภรณ์ แสนโสม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560