ขวัญและกำลังใจของข้าราชการตำรวจชั้นประทวนศูนย์สืบสวนสอบสวนตำรวจภาค 9 = A Study of the Work Morale of Non-Commissioned Police Officers, Investigation Center, Police Provincial Region 9 /

ผู้แต่ง
รุจนภาคย์ หนูจันทร์แก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553