อาชีพพนักงานอัยการและการปฏิรูปองค์กรอัยการ /

ผู้แต่ง
คณิต ณ นคร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1