มนุษยสัมพันธ์ : พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ = Human Relations : Human Behavior in Organizations /

ผู้แต่ง
รัตติกรณ์ จงวิศาล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2560
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4