ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด = Personnel's Opinions on Good Governance-Based Managements of Tambon Administrative Organizations in Chiang Khwan District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ทนนท์ คำใจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559