บทบาทของเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักพิงชั่วคราวที่มีต่อผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบบ้านแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก = The Offices' Roles at the Refugees Tamporal Camp in Ban Maelah, Thasongyang District, Tak Province /

ผู้แต่ง
พรรุ่ง เทียบคำ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552