ความคิดเห็นของสมาชิกที่มีต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา = The Opinion of Members Towards the Committee's Duty Performance of Saving Group for Production Khlongkwang Sub-District, Nata Wee District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
สมมาศ สังข์ทอง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553