ทักษะการบริหารของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 = Administrators' Administrative Skills Affecting the Management of Information System in Schools Under the Office of Secondary Educational Service Area 1 /

ผู้แต่ง
พระชิษณุพงศ์ สุธมฺโม (คุณศรีเมฆ)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562