ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อด้านความโปร่งใส และความยุติธรรมในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร = The People's Opinion Towards Transparency and Equity in Tambol Lankrabue Administrative Organization, Lankrabue District, Kamphaengphet Province /

ผู้แต่ง
จีรนันท์ ทรัพย์วรศิริ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553