บทบาทของเทศบาลในการส่งเสริมอาชีพตามโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด = Roles of Municipality in Promoting Occupations of One Tambon One Product : A Case Study of Chumphon Municipality, Moei Wadi District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
จารุณีย์ นนท์วงษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553