ศึกษาการปฏิบัติงานตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 26 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 = A Study on Work Performance According to Teacher Professional Standaed of Teacher in School Networking 26, Under Primary Education Regional Office, Nakhon Si Thammarat Area 3 /

ผู้แต่ง
อารีย์ รัตนพันธ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2560