คุณลักษณะที่พึ่งประสงค์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดสมุทรปราการ = Desirable Characteristics Affecting Performance of Child Care Teacher, Child Development Center, for School Administrators Under Samutprakarn Province Local Governments /

ผู้แต่ง
อำไพ สมภาร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562