บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหนองแสง อำเภอวาปีทุม จังหวัดมหาสารคาม = Roles of Members of Tambon Administration Organization Council : A Case Studyof Tambon Nong Sang, Wapi Pathum District, Mahasarakham Province /

ผู้แต่ง
กิตติพร ทิพศรีราช
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553