ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการห้องอาหาร : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงแรมสาเกตนคร จังหวัดร้อยเอ็ด = Customers' Satisfaction of the Restaurant Services at Saketnakhorn Hotel Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วราวรรณ มงคลศรีสวัสดิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 642.6 ว324ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
Physical description
ช, 129 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.