การมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง = Citizens' Participation in Local Government : A Case Study of Tambol Si Bua Thong Administration Organization, Sawaeng Ha District, Ang Thong Province /

ผู้แต่ง
น้ำทิพย์ แมลงทับ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553