ความคิดเห็นที่มีต่อวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของประชาชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี = Opinion of People in the Area of Surat Thani Metropolitan Towards Democratic Political Culture, Mueang District, Surat Thani Province /

ผู้แต่ง
สมวงค์ นวลวัฒน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555