บทบาทสมาชิกสภาในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ = The Role of Council Members in Administration of on Nua Sub-District Administrative Organization, Mae On District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ฐิตาภรณ์ ดูแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554