การเสริมสร้างพฤติกรรมในการบริโภคอาหารแนวพุทธ = Reinforcement of Food Consumption Behavior According to Buddhist Integrated Approach /

ผู้แต่ง
นนทวัฒน์ ปรีดาภัทรพงษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 658.834 น156ก 2562
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562
Physical description
ณ, 201 หน้า : ภาพประกอบ, ตารางประกอบ ; 30 ซม.