แรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สังกัดสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ = Police Incentives for Effective Duty Performance in Phuping Rajaniwet Police Station, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ประธาน สืบสุยะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553