ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของสถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = People's Attitudes Towards the Services of Phuping Rajaniwet Police Station, Mueang District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ชยพล จริยณัฐภัทร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553