การแก้ไขปัญหาอคติในสังคมไทยด้วยพุทธบูรณาการ = Bias Elimination in Thai Society with Buddhist Integrated Approach /

ผู้แต่ง
วิมุตาพร บริบูรณ์ลาภผลิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2562