บทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน : ศึกษาเฉพาะกรณีกำนันผู้ใหญ่บ้านในอำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ = Village Chiefs' and Headman's Roles : A Case Study of Village Chiefs and Headmen in Don Chan District, Kalasin Province /

ผู้แต่ง
ธิติวัฒน์ ภารสมภพ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2556