การปรับตัวของสามเณรชาวเขา : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนปริยัติธรรมแม่แตงวิทยา วัดหนองโค้ง ตำบลขี้เหล็ก จังหวัดเชียงใหม่ = An Adaptation of the Hill Tribe Novices : A Case Study of Mae Taeng Wittaya Pariyattitham School, Wat Nong Kong, Khilek Sub-District, Mae Taeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
พระกิตติกานต์ อินฺทปญฺโญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2561