ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อการให้บริการของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขานครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช = Customers' Satisfaction Towards the Services of Isalamic Bank of Thailand at Nakhon Si Thammarat Branch, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
อรอุมา จันทกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555