ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารจัดการของเทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด = Resident's Satisfaction Toward Management of Tambon Chaturaphak Phiman Municipality, Chaturaphak Phiman District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ไชยยันต์ บุญเจริญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553