ความพึงพอใจสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสงขลา จำกัด ที่มีต่อการบริหารจัดการ : ศึกษาเฉพาะกรณี สมาชิกในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา = The Satisfaction of Member of Songkhla Teacher's Saving and Credit Co-Operative LTD. with Administration : A Case Study of Member in Songkhla District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
นิคม แก้วมณี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551