พุทธศาสนสุภาษิต บาลี ไทย อังกฤษ จีน = Buddhasasana Subhasita Buddhist Proverbs Pali Thai English Chinese /

ภาษา
Undetermined
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2562
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1