การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น = Strengthening Political Culture in Democracy of the Officers in Community Development, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ปัณณธร ล่ามแขก
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553