ภาพประวัติพระถังซัมจั๋ง /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1 (ฉบับปรับปรุง)