ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด = Residents' Opinions on Local Development of Tambon Nong Yai Administrative Organization in Si Somdet District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วนิดา สาโรจน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2559