ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของตำรวจชุมชนสัมพันธ์สถานีตำรวจภูธรเทพา จังหวัดสงขลา = People's Satisfaction Towards the Performance of Community Relation Police : A Case Study of Thepha Police Station, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
พิชัย จันทรเกษม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553