ทัศนคติทางการเมืองระบอบประชาธิปไตยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลย = The Democratic Political Attitude of the President of Tambon Administrative Organization in Loei Province /

ผู้แต่ง
สวรรค์ อ่อนบุญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551