แนวทางการประยุกต์นโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียน /

ผู้แต่ง
ณัฐพร ไทยจงรักษ์
Corporate Author
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง, อภิมุข สดมพฤกษ์, ณิศพล รักษาธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา, 2559
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1