บทบาทจีนต่ออาเซียนในทศวรรษหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม /

ผู้แต่ง
จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
Corporate Author
ประยงค์ เต็มชวาลา, เหรินเหลียง หลี่, ธฤษณุ แสงจันทร์, อภิมุข สดมพฤกษ์, ณิศพล รักษาธรรม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา, 2561
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1