การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร = People's Participation in Crime Prevention and Suppression of Mueang Samutsakhon Police Station /

ผู้แต่ง
ธงทอง เอี่ยมเวียง
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554