การตัดสินใจของประชาชนในการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's Decision-Making in Election of the Mayor of Nong Han Sub-District Municipality, San Sai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
เอกชัย อุดหนุน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554